متدولوژی پوچ ، تیم تاثیرگذار

روش های زیادی ( متدولوژی )‌بوجود آمده اند تا به شما یاد دهند که چطوری یک نرم افزار تولید کنید ولی همه آن ها آنقدر در جزییات به اندازه ی کافی مبهم هستند که از هیچکدام نمی توان استفاده کرد بخاطر همین ساده ترین متدولوژی بهترین متدولوژی است .