ایجاد یک خزنده ساده با Nodejs برای دانلود تلفظ صحیح کلمات از لانگمن

ایجاد یک خزنده ساده با Nodejs برای دانلود تلفظ صحیح کلمات از لانگمن
ایجاد یک کرالر crawler یا خزنده با نود جی اس nodejs برای دانلود تلفظ ص...