اولین قدم با اسکریپی

اولین قدم با اسکریپی
قصدم نوشتن نکات و حقه های اسکریپی بود که بعد از نظرسنجی قرار بر این شد...