به دنیا آمده برای مهندس نرم افزار بودن. تِک هم‌بنیان‌گذار در رادسنس