جدال با پس زمینه‌ی زرد ، یا چطور رنگ پس‌زمینهٔ زرد کروم برای ورودی‌های autocomplete را از بین ببریم

جدال با پس زمینه‌ی زرد ، یا چطور رنگ پس‌زمینهٔ زرد کروم برای ورودی‌های autocomplete را از بین ببریم
چطور رنگ پس زمینه زرد را زمانی که کروم مقدار ورودی ها رو وارد می کند،‌...