در میان شیب

در میان شیب
برندگان دائم در حال رهاکردن هستند فقط می دانند چه چیزی را چه موقع رها...