مروری بر MySQL Triggers

مروری بر MySQL Triggers
تریگرها در مای اسکیوال Mysql Triggers