اصول مهندسی نرم افزار ما...

اصول مهندسی نرم افزار ما...
یکی از تاثیرگذار ترین فاکتور های موفقیت محصول و تیم مهندسی دلیوروو Del...