به پیشرفت جامعه متن باز کمک کنید، تیشرت مجانی بگیرید!

مسابقه هکتوبرفست Hacktoberfest و جایزه های آن برای کمک به جامعه متن با...