با alias سریع‌تر کد بزنید!

با alias سریع‌تر کد بزنید!
دستورات کاربردی در خط فرمان و سریعتر کار کردن با خط فرمان با استفاده ا...