فرار از جهنم Callback با تبدیل Callback به Promise

فرار از جهنم Callback با تبدیل Callback به Promise
تبدیل کالبک callback به پرامیس promise برای مدیریت تسک های آسینک Async...