استفاده از celery و sqalchemy با فکتوری‌های فلسک

استفاده از celery و sqalchemy با فکتوری‌های فلسک
یک مثال از بکارگیری celery با یک اپلیکیشن flask و همچنین sqlalchemy در...