هماهنگ سازی مخزن Fork شده با مخزن اصلی

هماهنگ سازی مخزن فورک شده با مخرن اصلی در گیت