گیت Rebase به زبان ساده

گیت Rebase به زبان ساده
از گیت ریبیس git rebase بدون هیچ ترسی استفاده کنید و بدونین که تفاوتش...