رفع مشکل نام های طولانی در BEM

رفع مشکل نام های طولانی در BEM
حل مشکل نام های طولانی برای کلاس های سی اس اس زمان استفاده از استاندار...