داکر، داکر کامپز، کانتینرها و اتوماسیون

داکر، داکر کامپز، کانتینرها و اتوماسیون
آشنایی و کار با داکر، مفهوم کانتینر و اتوماسیون و تفاوت آن با مجازی سا...